Hội diễn nghệ thuật quần chúng – Các cơ quan văn hóa – Huyện Eakar – Lần thứ 3 – Năm 2014

Lượt xem:


Gặp nhau giữa rừng mơ – Trình bày: Mỹ Xoan – Thế Vinh (Đơn vị: TH Mạc Thị Bưởi)